Životné prostredie

V dobe, keď svetová populácia dosahuje 7 miliárd, stúpa spotreba energie a dennodenne vidíme dôsledky klimatických zmien, naša zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom žijeme narastá. 15% z celosvetovej spotreby energie je spôsobená chladiarenským priemyslom. Ako výrobcovia kompresorov pre chladenie si považujeme za zodpovednosť neustále hľadať riešenia šetrnejšie k životnému prostrediu. 

Embraco je celosvetovým lídrom v produkcii hermetických chladivových kompresorov. Keďže sa legislatíva a zákonné požiadavky stále menia, je logické, že tomu musíme prispôsobovať svoje produkty. Od roku 2020 dôjde k obmedzeniu používania chladív R134a a R404A, keďže majú značný ekologický dosah.

Okrem spomínaného vplyvu našich výrobkov na prírodu sledujeme aj produkciu emisií, stopu chemických produktov, spotrebu vody, energie a tvorbu odpadu. Neustále hľadáme spôsoby, ako znižovať dopad našej celkovej prevádzky na životné prostredie.  V poslednom období sa nám podarilo zrealizovať niekoľko iniciatív, ktoré viedli k zníženiu spotreby elektrickej energie v našom závode. 

enviro2018.jpg

Individuálne plnenie povinností výrobcu obalov

Embraco Slovakia je držiteľom autorizácie pre individuálne plnenie povinností výrobcu obalov. To znamená, že naša spoločnosť si zabezpečuje povinností výrobcu obalov pre odpady z obalov z plastov, papiera a lepenky a dreva. 

Embraco je výrobvom vyhradeného výrobku (obalov) z titulu dovozu komponentov od dodávateľov zo zahraničia. Po rozbalení sú jednotlivé druhy odpadov z obalov triedené a skladované v kontajneroch na to určených. Následne je zabezpečený odvoz na zhodnotenie zmluvným odberateľom, ktorým boli na tieto činnosti zhodnocovania vydané príslušné rozhodnutia štátnej správy odpadového hospodárstva.Všetky zložky odpadov z obalov sú separované a žiadne z týchto obalov nie je súčasťou komunálneho odpadu.

Dokumenty

autorizacia.pdf

Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania.pdf