Global Compact

Od roku 2004 (Embraco Slovakia od roku 2008) sme signatármi charty OSN o etickom podnikaní, známej ako Global Compact. Podpisom sme sa zaviazali k dodržiavaniu ľudských práv, pracovného práva (vrátane zákazu nútených prác, detskej práce a diskriminácie), ďalej k podpore protikorupčného správania a ochrane životného prostredia. V súlade s tým korporácia Embraco každoročne pripravuje výročnú správu o trvalej udržateľnosti.

Spoznajte 10 princípov  GLOBAL COMPACT

global-compact.pngĽudské práva
Princíp 1: Firmy by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne dojednaných ľudských práv.
Princíp 2: Firmy by mali zabezpečiť, že sa žiadnym spôsobom nebudú podieľať na ich porušovaní.

Pracovné normy
Princíp 3: Firmy by mali rešpektovať slobodu združovania a uznať právo kolektívne vyjednávanie.
Princíp 4. Firmy by mali eliminovať akékoľvek formy nútenej práce.
Princíp 5. Firmy nesmú dovoliť využívanie detskej pracovnej sily.
Princíp 6. Firmy by mali eliminovať diskrimináciu v práci.

Životné prostredie
Princíp 7: Firmy by mali podporovať ochranu životného prostredia.
Princíp 8. Firmy by mali podporovať iniciatívy propagujúce zodpovedný prístup k životnému
prostrediu.
Princíp 9. Firmy by mali podporovať vývoj a rozširovanie technológií ohľaduplných k životnému prostrediu.

Boj proti korupcii
Princíp 10: Firmy by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a úplatkárstva.