Etika

Etický kódex spoločnosti Embraco sumarizuje naše pravidlá správania sa, v súlade so všetkými predpismi krajín, v ktorých pôsobíme. Cieľom je, aby sa všetci naši zamestnanci pri všetkých svojich činnostiach a každý deň správali v súlade s etickými princípmi. Zamestnanci sú povinní dodržiavať smernice spoločnosti, ako i pravidlá obchodnej bezúhonnosti určené týmto dokumentom. Nad dodržiavaním etického kódexu bdejú etické komisie, ustanovené vo všetkých výrobných prevádzkach a obchodných jednotkách po celom svete.

ETHICS

Embraco Code of Ethics summarizes our behavioral expectations. These are in accordance with regulations of all countries in which we operate. The main aim is to ensure that all activities of our employees are in accordance with ethical principles. Our employees are obliged to maintain the regulations of the company, as well as the rules of business affairs specified by this document. Ethical committees appointed in all our production operations and sales units are responsible for the regulations to be followed. If you become aware of any Ethics & Compliance issue, please report it to the below toll-free anonymous numbers:

Master Hotline (English): 800-961-2487
Slovensko (slovenčina): 0-800-000-101, prístupový kód 800-961-2419
Russia (Russian): 8-10-800-110-10-11, access code: 800-961-2487

ETICKY-KODEX.pdfCODE-OF-ETHICS.pdf RUSSIAN.pdf