Bezpečnosť

Charakter našej strojárskej výroby si vyžaduje, aby sme neustále dbali na bezpečnosť vo všetkých našich prevádzkach. Bezpečnosť sme si stanovili ako prioritu, keďže prvoradý pre každého zamestnanca je jeho návrat domov v zdraví.

Dbáme na rokmi overené postupy, ako i na osvedčené odporúčania. Viaceré ukazovatele, napríklad ergonomické zaťaženie zamestnancov, sledujeme na úrovni prevyšujúcej zákonné požiadavky. Sme držiteľmi certifikátu OHSAS 18001. Popritom sa však snažíme v Embracu neustále budovať „kultúru bezpečnosti“ – sme za preventívny prístup, kde je kľúčové bezpečné správanie každého jednotlivca. Preto sme už v roku 2011 zaviedli program BBS (Bezpečnosť založená na správaní). Využívame tu nástroj bezpečnostných pozorovaní a rozhovorov, pri ktorých je hlavným cieľom odovzdávať pozitívnu spätnú väzbu.

V roku 2014 aktualizovala korporácia Embraco svoje Zlaté pravidlá bezpečnosti (Safety Golden Rules). Zohľadňujú aktuálne trendy v úrazovosti tak, aby sme sa priblížili k nášmu dlhodobému cieľu – mať počet pracovných úrazov čo najbližšie k ideálnej nule.

Stručný prehľad Zlatých pravidiel bezpečnosti

1. BEZPEČNÉ SPRÁVANIE

1.1 OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP)
1.2 BEZPEČNOSŤ RÚK
1.3 OSOBNÉ SPRÁVANIE

2. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI NA STROJOCH

2.1 BEZPEČNOSTNÉ PRVKY A OCHRANNÉ ZARIADENIA
2.2 LOTO

3. SPÔSOBILOSŤ A OPRÁVNENIE

4. POHYB V RÁMCI VNÚTORNÝCH PRIESTOROV ZÁVODU

5. BEZPEČNÉ NAKLADANIE S MATERIÁLOM

6. RIZIKOVÉ AKTIVITY

6.1 ŠPECIÁLNE PRÁCE  (Práca v stiesnených priestoroch, vo výškach a nad voľnou hĺbkou, pri vysokých teplotách atď.)
6.2 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝM PRÚDOM
6.3 PRÁCA S CHEMICKÝMI PRODUKTMI

7. PRIPRAVENOSŤ NA HAVARIJNÉ SITUÁCIE A PLÁN REAKCIE

ZLATÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI EMBRACO.pdf